3.1 เตรียมและหาจัดข้อมูล

เตรียมและหาจัดข้อมูล ออกแบบสร้างพื้นหลัง ปุ่ม รูปภาพที่ต้องใช้