2.9 การเผยแพรชิ้นงาน Plublish

การเผยแพรชิ้นงาน Plublish
การส่งออก Publish บทเรียนเพื่อนำไปใช้งาน captivate 8

รวบรวมชิ้นงานต่างๆ ให้เป็นชิ้นงานเดียว Adobe Captivate 8