2.8 การสร้างแบบทดสอบ/แบบฝึกหัด

การสร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ (Quiz)
จุดเด่นที่สำคัญของโปรแกรม  adobe captivate  ก็คือการสร้างแบบได้หลากหลายประเภทโดยไม่ต้องเขียนสคริปใดๆทั้งสิ้น สามารถ Publish ให้อยู่ในรูปแบบของ html  หรือ  swf  แล้วนำไปเปิดแสดงผลบนบราวเซอร์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดคะแนนให้กับแบบทดสอบในแต่ละข้อใด มีการคำนวณคะแนน ทันทีเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ และรองรับมาตรฐาน SCROM สำหรับนำแบบทดสอบไปใช้กับระบบ LMS (  Learning Management System)

ประเภทของ Quiz
ในชิ้นงานเดียวกันสามารถมี Quiz  หรือ Question Slide   จำนวนกี่ข้อและกี่ประเภทก็ได้ แต่จะมี slide results ได้เพียง 1 สไลด์เท่านั้นหาดในชิ้นงานมี Quiz มากกว่า 1 ชุด จะต้องแยกไฟล์แบบทดสอบตามจำนวนชุด แล้วนำมารวมกันในชิ้นงานหลัก ซึ่งในโปรแกรม adobe captivate  9  มี Quiz ทั้งหมด 9 ประเภทดังนี้

 

การกำหนด Preferences ก่อนสร้าง Quiz
ก่อนที่จะลงมือ Quiz แนะนำว่าควรกำหนดค่า Preferences  เพื่อความเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อเพิ่ม Question Slide  ทำให้ลดเวลาและความยุ่งยากในการสร้าง Quiz  ด้วย

กำหนดเกณฑ์ของแบบทดสอบ ( Pass or Fail)
เมื่อกำหนดเกณฑ์ของแบบทดสอบ เป็นการกำหนดคะแนนขั้นต่ำที่เป็นตัวบ่งบอกว่าผู้ที่ทำแบบทดสอบนั้น ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ และสามารถกำหนด action  ให้กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การกำหนด Label ให้ Question Slide
การกำหนด Label ให้ Question Slide เป็นการกำหนดข้อความอัตโนมัติให้กับส่วนประกอบต่างๆในเฟสชั่นสไลด์โดยมีขั้นตอนดังนี้

ส่วนประกอบของ Question Slide
ในQuestion Slide 1 slide จะประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้

การจัดรูปแบบ Quiz ใน Master Slide
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าก่อนการสร้างชิ้นงานเราต้องจัดการกับ Master Slide ก่อน ในQuiz ก็เช่นเดียวกันเราควรจัดรูปแบบให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงมือสร้าง Quiz

การสร้าง Quiz Master Slide
Quiz Master Slide เป็นสไลด์ต้นแบบสำหรับการสร้างแบบทดสอบ สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

Question  Placeholder Object  เป็นวัตถุจำลองที่ใช้ใน Quiz Master Slide หากเผลอลบหรือต้องการแทรกวัตถุจำลองสามารถทำได้ โดยจะต้องอยู่ในโหมด Master Slide

Result Placeholder Object เป็นวัตถุจำลองที่ใช้ใน  Result  Master Slide หากเผลอลบหรือต้องการแทรกวัตถุจำลองสามารถทำได้โดยจะต้องอยู่ในโหมด   Master Slide  

การกำหนดค่าที่พาเนล Quiz
เป็น panel ที่ใช้กำหนดคุณสมบัติให้กับ Question Slide เช่น กำหนดคะแนน กำหนด Caption เวลาที่ใช้ในการตอบคำถาม ปุ่มควบคุม action  เป็นต้น โดย Question Slide  แต่ละประเภทจะแตกต่างกันในส่วนของคุณสมบัติทั่วไปเท่านั้น ส่วนคำสั่ง Caption, Button, และ Action จะเหมือนกัน

การสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือก ( multiple choice )
การสร้างข้อสอบแบบถูกผิด ( true / false)
แบบทดสอบแบบเติมคำในช่องว่าง ( Fill in the blank)
แบบทดสอบแบบกรอกข้อความ (  Shot answer )
แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching )
แบบทดสอบแบบกำหนดพื้นที่ ( hot spot)
แบบทดสอบแบบเรียงลำดับ ( sequence)
แบบประเมิน (Rating scale)
การแสดงผลคะแนน ( Quiz Resilt Slide )
แบบทดสอบสุ่ม ( random question)

การสร้าง Quiz แบบต่างๆ Multiple Choice Adobe Captivate 8

Adobe Captivate 8 การสร้างแบบทดสอบ

สร้าง quiz มากกว่า 1 ชุดในโปรเจ็คเดียว
หากในชิ้นงานมีจำนวนคริสมากกว่า 1 ต้องแยกไฟล์แบบทดสอบตามจำนวนชุด แล้วนำมารวมกันในชิ้นงานละ เนื่องจากใน 1 project  จะมี slide result  เพียง 1 สไลด์เท่านั้น โดยจะต้อง Publish ไฟล์แบบทดสอบเป็น . swf   หรือ html5  ก่อน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้