2.7 ตัวแปรและแอคชั่น

ตัวแปรและ action
ตัวแปรและ action  เป็นสิ่งทำให้ชิ้นงานมีความยืดหยุ่น และสร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ได้มากมายเรียกเสมือนการเขียนสคริป แต่หากเข้าใจคุณสมบัติต่างๆของตัวแปร เราสามารถนำตัวแปรที่มีอยู่มาสร้างแอคชั่นได้ โดยตัวแปรในโปรแกรม  adobe captivate  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรระบบ ( System  Variable)   และตัวแปร user ( User Variable)

ตัวแปรระบบ( System  Variable)
รายละเอียดตัวแปรระบบ ( System  Variable) เป็นตัวแปรที่นำข้อมูลจากระบบปฏิบัติการ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของโปรเจค มาแสดงผลในสไลด์ซึ่งตัวแปรระบบมีให้เลือกใช้มากมาย สามารถเข้าไปดูคุณสมบัติของตัวแปรระบบได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ตัวแปรประเภท Movie Control
ตัวแปรประเภท Movie Control   เป็นตัวแปรที่ใช้ในการควบคุมการแสดงผลของ project  โดยสามารถดูรายละเอียดว่าต้องกำหนดค่าอย่างไรจากคำสั่ง  value  และ  description  ใน project> variables  เส้นตัวแปรเหล่านี้จะใช้กับ  standard action  โดยอยู่ภายใต้ action assign

ตัวแปรประเภท  Movie Information
ตัวแปรประเภท Movie Information เป็นตัวแปรสำหรับดึงข้อมูลของสไลด์หรือ project ขึ้นมาแสดงผลบนสไลด์โดยใช้เครื่องมือText  Caption จะต้องพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ $$ชื่อตัวแปร$$ เช่น
$$cpInfoCurrentSlide$$ ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆดังนี้

ตัวแปรประเภท Movie Data
ตัวแปรประเภท Movie Data เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับดึงข้อมูลของ project ที่กำหนดไว้มาแสดงผลสไลด์โดยใช้เครื่องมือ Text  Caption  จะต้องพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ $$ชื่อตัวแปร$$ เช่น
$$cpInfoAuthor$$ ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆดังนี้

ตัวแปรประเภท  System Information
ตัวแปรประเภท  System Information เป็นตัวแปรที่นำข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแสดงผลบนสไลด์โดยใช้เครื่องมือ Text  Caption จะต้องพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ $$ชื่อตัวแปร$$ เช่น
$$cpInfoCurrentLocalDateString$$ ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆดังนี้

ตัวแปรประเภท Quizzing
เป็นตัวแปรที่นำข้อมูลจากการทำ Quiz ขึ้นมาแสดงผลบนสไลด์ โดยใช้เครื่องมือ Text  Caption  จะต้องพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ $$ชื่อตัวแปร$$ เช่น $$cpQuizInfoPointsscored$$ ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆดังนี้

ตัวแปรประเภท Mobile
เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับสร้างชิ้นงานเพื่อการใช้งานในสมาร์ทโฟน ซึ่งจะมีตัวแปร  cpInfoGeoLocation ที่ติดตามการใช้งานตามละติจูดและลองติจูดที่กำหนดไว้ โดยต้องใช้งานกับ  conditional action  สามารถดูตัวอย่างจากโปรเจค CrownAirsoftSkillsSample จาก C:\Users\Public\Documents\Adobe\eLearning Assets\SampleProjects

ตัวแปรยูสเซอร์  (User Varirable)
สร้างตัวแปร user
ตัวแปรยูสเซอร์  (User Varirable) เป็นตัวแปรที่สร้างขึ้นเองและสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายส่วนมากจะใช้งานร่วมกับเครื่องมือ Text  Caption และ Text entry box  โดยการสร้างตัวแปร user มีขั้นตอนดังนี้

การแก้ไขและลบตัวแปรยูสเซอร์
เราสามารถแก้ไขและลบได้เฉพาะแปรยูสเซอร์เท่านั้นทุกครั้งที่มีการแทรก Text entry box   แปรยูสเซอร์ จะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติซึ่งสามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปรได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

การใช้งานตัวแปรระบบ ( System  Variable)
การใช้งานตัวแปรระบบจะต้องใช้เครื่องมือ Text  Caption ในการแสดงผลค่าตัวแปร โดยใน Text  Caption จะต้องพิมพ์ในรูป $$ชื่อตัวแปร$$ เช่น $$cpInfoCurrentTime$$  เมื่อแสดงผลโปรเจคจะปรากฏค่าของตัวแปรในรูป Text  Caption โดยมีขั้นตอนดังนี้

การใช้งานตัวแปร user  (User Varirable)
การใช้งานตัวแปร user จะต้องใช้เครื่องมือ Text entry box  ในการรับค่าตัวแปร และใช้ Text  Caption ในการแสดงผลค่าตัวแปร โดย Text  Caption จะต้องพิมพ์รูป $$ชื่อตัวแปร$$ เช่น $$cpQuizInfoStudentName$$ เมื่อแสดงฝน project จะปรากฏค่าตัวแปรใน  Text  Caption โดยมีขั้นตอนดังนี้

การกำหนดแอคชั่น (Advanced Action)
การกำหนดแอคชั่น (Advanced Action) เป็นการกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุหรือสไลด์ถูกกระทำ โดยสร้างขึ้นจากการกำหนดตัวแปร หรือเงื่อนไข  เปรียบเสมือนการเขียน  action script  แต่การใช้งานคำสั่ง  advance action  ไม่ต้องเขียนสคริป เพียงแค่เข้าใจความหมายของตัวแปรก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย  action จะมี 3 ประเภท ได้แก่  actions ทั่วไป,  standard action  และ  conditional action  

Action ทั่วไป
การกำหนด action ทั่วไปจะทำได้ครั้งละ 1 action เท่านั้นบอกกับ action ที่ไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่จะใช้กับวัตถุที่คลิกได้ เช่น Text entry box,  button  และ Click Box เช่นการกำหนดแอคชั่น  go to the next slide  เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป,  jump to slide  เพื่อข้ามไปยังสไลด์ที่ต้องการ, Show เพื่อกำหนดให้วัตถุปรากฏขึ้นมาเป็นต้น ในตัวอย่างจะสร้างปุ่ม exit  แล้วกำหนด action สำหรับออกจากบทเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้  

กำหนดแอคชั่น Standard Action
การกำหนด Standard Action ได้ครั้งละมากกว่าหนังแอ็คชั่นเหมาะสำหรับการกำหนด action ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ถ้าต้องการกำหนดให้คลิกที่ปุ่มแล้วต้องการข้ามไปยังสไลด์ที่กำหนดพร้อมเล่นเสียงด้วย จะต้องกำหนดสอบ action  ทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

กำหนดแอคชั่นแบบ  Conditional Action
Conditional Action เป็นแอคชั่นสำหรับกำหนดเงื่อนไข   If  และ Else เหมาะสำหรับการกำหนด action  ที่มีความซับซ้อนมาก ใช้หลักการของการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์ โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์ เพียงทำความเข้าใจความหมายของแต่ละตัวแปร ในตัวอย่างจะแสดงการทำปุ่มเปิด/ปิดเสียงโดยมีขั้นตอนดังนี้

ลบและแก้ไขแอคชั่น
เราสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงการกำหนด action ให้กับวัตถุต่างๆได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

The Personal Statement is one of the most important sections of applying for college entrance

It’s a great opportunity to write about your ideas and ambitions for yourself, your future and where you hope to go in life. Every high school student should at least take this termpapers world badly. Here are a few things that will help you create a personal statement that will Stick out and give you the most benefit:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *