2.4.4 Interaction

การแทรกปุ่มในสไลด์
button  เป็นปุ่มใช้สำหรับเชื่อมโรงไปยังส่วนต่างๆทั้งในชิ้นงานและนอกชิ้นงาน สามารถทำงานร่วมกับ advance action  เพื่อทำให้การคลิกได้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย ในโปรแกรม adobe captivate  มีแม่แบบปุ่มให้เลือกใช้มากมาย หากต้องการสร้างปุ่มที่ออกแบบเอง ก็สามารถสร้างได้จากโปรแกรม adobe photoshop หรือ adobe illustrator  เป็นต้น

การแทรกปุ่มจากไฟล์ Photoshop

กำหนดพื้นที่สำหรับการคลิก คลิกบล็อก
เป็นเครื่องมือที่ใช้คลิกในบริเวณที่กำหนดเพื่อเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ทั้งในชิ้นงานและนอกชิ้นงาน สามารถทำงานร่วมกับ  advance action  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับ button  สามารถประยุกต์ใช้แทนคำสั่ง  roll over  ได้ เนื่องจาก RollOver ไม่รองรับ html5

Understanding Buttons and Click Boxes

ใส่การลากวาง  (Drag and Drop)
Drag and Drop  เป็นเครื่องมือสำหรับนำวัตถุที่มีอยู่ในสไลด์มาทำหน้าที่เป็นวัตถุที่ลาก (Drag) เพื่อไปวางบนวัตถุปลายทาง (Drop) เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ทำเกมจับคู่หรือการตอบคำถามโดยใช้วิธีลากวัตถุไปวางที่วัตถุหนึ่ง

การสร้างปฏิสัมพันธ์ในสไลด์ ( Learning Interaction )
Learning interaction  เป็นเครื่องมือที่สร้างการปฏิสัมพันธ์ได้หลากหลายรูปแบบบางรูปแบบสามารถประยุกต์ทำเป็นเกมง่ายๆได้ทำให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจมากขึ้น