2.4.3 Object เป็นวัตถุทั่วไป

Object เป็นวัตถุทั่วไป

กล่องไฮไลท์ (Highlight Box)
Highlight Box เป็นวัตถุที่ใช้ไฮไลท์หรือเน้นพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในสไลด์เป็นพิเศษ ทำให้มองเห็นสาระสำคัญในส่วนนั้นชัดเจนมากขึ้น หรือในทางตรงกันข้าม อาจใช้ Highlight Box  เซ็นเซอร์ปิดบังในส่วนที่ไม่ต้องการให้เห็นชัดเจน

ตัวชี้เมาส์ (Mouse)
Mouse เป็นวัตถุที่แสดงตัวชี้เมาส์ในสไลด์ ที่แสดงการเคลื่อนที่เพื่อบอกตำแหน่งจุดที่ต้องการให้ผู้ใช้คลิก ทำให้ผู้ใช้เข้าใจการทำงานของชิ้นงานได้รวดเร็วขึ้น อาร์ตประยุกต์ใช้สำหรับคู่มือการใช้บทเรียน โดยในสไลด์จะมีตัวชี้เมาส์ได้เพียงตัวเดียว และมีทิศทางเคลื่อนที่ของเมาส์ได้ทิศทางเดียวเท่านั้น

ขยายเนื้อหา (Zoom Area)
Zoom Area เป็นการกำหนดให้ขยายเนื้อหาในบริเวณต้องการให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เมื่อกี้เมาส์บนปุ่มก็จะซูมหรือขยายปุ่มขึ้นมา เป็นต้น

 กล่องข้อความโรลโอเวอร์ (Roll over Caption)
Roll over Caption  หรือกล่องข้อความโรลโอเวอร์ ซึ่งข้อความลักษณะนี้ จะปรากฏให้เห็นเมื่อนำเมาส์ไปชี้ ในพื้นที่โรลโอเวอร์ Roll over Caption มีลักษณะการทำงานแบบแปลกไม่รองรับการทำงานในรูปแบบ html5

รูปภาพ Rollover ( Rollover image)
Rollover image  หรือรูปภาพโรลโอเวอร์ ซึ่งรูปภาพลักษณะนี้จะปรากฏให้เห็นเมื่อนำเมาส์ไปชี้ในพื้นที่โรลโอเวอร์  Rollover image มีลักษณะการทำงานแบบ Flash ไม่รองรับการทำงานในรูปแบบ html5

สไลด์โรลโอเวอร์ (Rollover Slidelet)
Rollover Slidelet  เป็นสไลด์โรลโอเวอร์ที่แทรกลงบนสไลด์ปกติ ซึ่งสไลด์ลักษณะนี้ จะปรากฏให้เห็นเมื่อนำเมาส์ไปชี้ในพื้นที่โรลโอเวอร์  มี  timeline  แยกต่างหาก สามารถแทรกวัตถุต่างๆเข้าไปใน Rollover Slidelet ได้มากกว่าข้อความหรือรูปภาพ Rollover Slidelet  มีลักษณะการทำงานแบบ Flash ไม่รองรับการทำงานในรูปแบบ html5

ฝังเว็บลงในสไลด์ (Web)
Web เป็นเครื่องมือที่ใช้ฝังเว็บไซต์ลงในสไลด์ โดยไม่ต้องทำปุ่มเพื่อเชื่อมโยงที่อยู่เว็บไซต์ ทำให้สามารถเปิดเว็บไซต์ในชิ้นงานได้ทันที การแสดงผลของวัตถุชนิดนี้ต้องแสดงผลชิ้นงานใน browser และต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต