2.4.2 Shape วาดรูปร่าง

Shape วาดรูปร่าง
เป็นวัตถุวาดรูปร่างพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม ลูกศร เป็นต้น สามารถวาดรูปร่าง Polygon ได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้แทนกล่องข้อความ Text Caption และสามารถทำเป็นปุ่มแทน Button ได้อีกด้วย

แปลงรูปร่างเป็นรูปร่าง roll over
roll over เป็นการกำหนดพื้นที่บริเวณที่ชี้เมาส์แล้วจะแสดงผลบางอย่างขึ้นมาเช่นชี้เมาส์แล้วแสดง pop up กรอบรายละเอียดขึ้นมาหรือแสดงเป็นรูปภาพบางอย่างขึ้นมา เป็นต้น โดยวิธีทำรูปร่างทั่วไปให้เป็น roll over จะทำได้ดังนี้