แบบฝึกหัด 2.3

คำสั่ง ให้นักเรียนฝึกใช้คำสั่งจัดการกับสไลด์แบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ (30 นาที)
1. สร้าง  Blank Project  แล้วบันทึกชื่อว่า SlideInsert.cptx
1.1 แทรก Blank Slide ใส่พื้นหลังตามใจชอบ
1.2 แทรก Simulation
1.3 แทรก VDO
1.4 แทรก Power Point
1.5 จัดกลุ่มสไลด์ Simulation
1.6 จัดกลุ่มสไลด์ ข้อสอบ
1.7 จัดกลุ่มสไลด์ Power Point