2.3 การจัดการกับสไลด์ เพิ่ม ลบ ย้าย สำเนา จัดกลุ่ม

การจัดการกับสไลด์
1. ประเภทของสไลด์
2. กำหนดคุณสมบัติของสไลด์
2.1 คำสั่งทั่วไป
2.2 แท็บ Stile
– Background
– Quality
– Master Slide Object on top
2.3 แท็บ Action
– On Enter
– on Exit
2.4 แท็บ  Option
– Audio

ทำความเข้าใจคุณสมบัติแอคชั่นของสได์
Continue
Go to Previous Slide
.
.
.
.
การเพิ่มสไลด์เปล่า
การเพิ่ม Question Slide
การเพิ่ม Software Simulation
การเพิ่ม CPVC (Video Demo)
การแก้ไข CPVC (Video Demo)
การเพิ่มสไลด์โดยใช้รูปแบบจาก Master Slide

การจัดการสไลด์
เพิ่ม ลบ ย้าย สำเนา จัดกลุ่ม

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่นี่ >> https://drive.google.com/open?id=0B1uGmkG2pfPyM0lUbk9ydFlQWWs