แบบฝึกหัด 2.2.1

คำสั่ง ให้นักเรียนฝึกสร้างโปรเจคแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สร้างโปรเจค Responsive Project (10 นาที) แล้วบันทึกชื่อว่า T-responsive.cptx
2. สร้างโปรเจค Software Simulation (10 นาที) แล้วบันทึกชื่อว่า Simulation.cptx
3. สร้างโปรเจค Video Demo (10 นาที) แล้วบันทึกชื่อว่า Video.cptx
4. สร้างโปรเจค Form PowerPoint (10 นาที) แล้วบันทึกชื่อว่า PowerPoint.cptx (โหลดไฟล์เพาเวอร์พอยต์)
5. สร้างโปรเจค Form Adobe Captivate Draft (10 นาที) แล้วบันทึกชื่อว่า Draft.cptx
5. สร้างโปรเจค Blank Project (10 นาที) แล้วบันทึกชื่อว่า Draft.cptx