แบบฝึกหัด 2.1.1

จงตอบคำถามต่อไปนี้

 1. โปรแกรม Adobe Captivate มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง
  ตอบ  1. ……………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………
  4. ……………………………………………………………………………
  5. ……………………………………………………………………………
 2. โปรแกรม Adobe Captivate ความต้องการของระบบอะไรบ้าง
  ตอบ  1. ……………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………
  4. ……………………………………………………………………………
  5. ……………………………………………………………………………
 3. จงบอกชื่อส่วนต่างของโปรแกรม Adobe Captivate 9
  cp23
  ตอบ  1. ……………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………
  4. ……………………………………………………………………………
  5. ……………………………………………………………………………
  6. ……………………………………………………………………………