1.2.2 แนวคิดในการออกแบบหน้าจอ

แนวคิดในการออกแบบหน้าจอบทเรียน

Layout_Page_15

Layout_Page_16

Layout_Page_17

Layout_Page_18

Layout_Page_19

Layout_Page_20

Layout_Page_21

Layout_Page_22

Layout_Page_23

Layout_Page_24

Layout_Page_25

Layout_Page_26

Layout_Page_27

Layout_Page_28

Layout_Page_29

Layout_Page_30

Layout_Page_31

Copyright by แอดมินโอ๊ต ProgramsDD 08-10-2556
ที่มา https://programsdd.com/2013/10/08/layoutcai/