1.2.3 ใบงาน CAI

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ (เขียนใส่กระดาษA4 หรือสมุด)

1.คอมพิวเตอร์ช่วยสอน local job listings หมายถึงอะไร

ตอบ ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาอย่างน้อย 3 ข้อ

ตอบ ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3.จงบอกลักษณะของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีมาอย่างน้อย 5 ข้อ

ตอบ ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4.ขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีกี่ขั้นตอน https://xjobs.org ได้แก่อะไรบ้าง (ตอบมาเป็นข้อๆ)

ตอบ ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………