1.1.3 ใบงานมัลติมีเดีย

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ (เขียนใส่กระดาษA4 หรือสมุด)

 1. จงบอกความหมายของสื่อมัลติมีเดีย
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………
 2. องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียมีกี่ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง(ตอบมาเป็นข้อๆ)
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
 3. จงอธิบายความแต่งต่างระหว่าง สื่อมัลработа มีเดียเพื่อการนำเสนอข้ www.fr.medadvice.net/natures-method-cbd ติมีเดียเพื่อการนำเสนอข้อมูล และ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
 4. บอกความหมายของ “มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้”
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
 5. มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง (ตอบมาอย่างน้อย 5 ข้อ)
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………