1.1.1 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย

องค์ประกอบของมัลติมีเดีย 
 
        1. ข้อความหรือตัวอักษร (Text) รวมทั้งตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ที่ได้มาจากการพิมพ์ การสแกน เป็นส่วนที่แสดงเนื้อหา myfreeslots reduslim prezzo เพื่อบอกรายละเอียดแก่ผู้รับสาร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ
รูปที่ 6 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย ชนิดไฟล์ .pdf  
 
รูปที่ 7 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย ชนิดไฟล์ .doc

รูปที่ 8 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย ชนิดไฟล์ .txt

 
 
        2. ภาพนิ่ง (Still Image) คือ ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย
รูปที่ 9 ภาพนิ่ง 
 
        3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ เหมาะกับการนำเสนอเนื้อหา ข้อมูลที่ต้องการให้เห็นขั้นตอน หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
รูปที่ 10 ภาพเคลื่อนไหว
        4. เสียง (Sound) การสื่อความหมายผ่านทางการได้ยิน โดยเราสามารถก าหนดรูปแบบเสียงให้สามารถสื่ออารมณ์กับสื่อที่เราผลิตตามลักษณะของสื่อนั้นๆ เช่น ตื่นเต้น เศร้า ดีใจ เป็นต้น
รูปที่ 11 เสียง
        5. ภาพวิดีโอ (Video) คือ สิ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราว โดยมีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงรวมกัน myfreeslots reduslim prezzo เพื่อสื่อความหมาย ผ่านอากัปกิริยาอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับรู้สามารถตีความได้อย่างชัดเจน
รูปที่ 12 ภาพวิดีโอ
ขอบคุณที่มา
https://sites.google.com/site/chaipon4256/xngkh-prakxb-khxng-maltimideiy